VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

 

int_ceník 

  

  

 

 

 

 

 

 ULM

 

PIXMA PRO

 

  

   o nás

 

  

Bezpečnost

Elektronické zabezpečení objektů

Systémy fyzického zabezpečení budov

Komplexní ochranu podnikových informačních systémů tvoří i ochrana místností, ve kterých se síťové prvky nalézají. Systémy mohou řídit přístup oprávněných osob do jednotlivých částí budov a monitorovat jejich pohyb v rámci objektu. Zařízení lze modulárně aplikovat v jednoduchém objektu, ale i v komplexu více budov se stovkami uživatelů.
Systém detekce neoprávněného vniknutí kombinuje až čtyři stupně ochrany - snímání průchodu, tříštění skla, detektory pohybu a detektory speciální - seismické, závěsné atd.
Systém poskytuje výstupní rozhraní dle přání zákazníka, umožňuje napojit pult centralizované ochrany, tiskárnu událostí, sirény, majáky a také mobilní telefon.
Vstupní systémy, kromě identifikace a řízení přístupu osob, mohou plnit funkci docházkové evidence s výstupem pro zpracování mezd. Kamerové systémy CCTV jsou navrženy pro nepřetržité sledování a záznam pohybu v budovách i jejich okolí. Signál z kamer může být zobrazován na monitorech dispečinku videocentrály a současně nahráván. A to buď trvale nebo po detekci pohybu ve sledovaném prostoru.
Protipožární systémy jsou dimenzovány pro kapacitu až 3000 hlásičů a vedle poplachu na centralizovaném pultu ochrany mohou aktivovat i opatření typu vypnutí ventilace, odblokování nouzových východů a spuštění sprinklerů.
 
Vlastnosti
• EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
• Systémy kontroly přístupu a docházky
• CCTV - okruhy průmyslové televize
• EPS - elektronická požární signalizace

EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektronická zabezpečovací signalizace je komplexem technického zařízení řešícího otázky zabezpečení majetku, osob a informací. Technologie signalizují nežádoucí vniknutí do střeženého objektu či detekují nežádoucí pohyby osob v rámci zabezpečených prostor. Včasným spuštěním zabezpečovací signalizace jsou eliminovány následné materiální a jiné škody.
Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. EZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby.
Instalaci EZS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření. Následně je zpracován projekt, následuje instalace zařízení,proškolení obsluh a uvedení do trvalého provozu. Součástí nabízených služeb je provádění servisu, pravidelných revizí a kontrol těchto zařízení.
Při návrhu elektronického zabezpečovacího systému využíváme nejen kvalitní systémy ale především vždy bereme v úvahu fakt, že pouze jednoznačná spolehlivost systému zhodnotí vloženou počáteční investici.

Kamerové systémy CCTV

Kamerové systémy se již staly nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií. V dnešní době bývají kamerové systémy často doplňkem a podporou Elektronické zabezpečovací signalizace případně Elektrické požární signalizace. Používají se především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat nežádoucí vniknutí do objektu nebo jiné vandalismy. Na základě následné analýzy archivovaných informací dochází ke zvýšené pravděpodobnosti dopadení pachatelů přestupků a trestních činů.
Vypovídací hodnota uložených dat nebude vysoká, pokud bude signál i z té nejlepší kamery uložen na nevhodném médiu. Ideálním a moderním zařízením pro záznam, zobrazení a zprávu událostí jsou digitální záznamová zařízení, která jsou zpravidla postavena na základě PC technologie průmyslových počítačů s ukládáním obrazu inteligentními kompresními metodami na harddisk. Novým trendem v oblasti CCTV jsou IP technologie.
Pro návrh a instalace používáme ověřené technologie, které splňují nejnáročnější požadavky na spolehlivost, snadnou obsluhu, cenu a integraci s dalšími systémy.


Elektronická požární signalizace (EPS)

Systémy elektronické požární signalizace zabezpečují správnou a včasnou detekci požáru, jeho lokalizaci, akustické vyhlášení a předání informací o vzniku požáru. Informace o vzniku požáru jsou předány na zvolené místo se stálou službou nebo mohou být předány přímo na jednotku hasičů zajišťujícím represivní zásah. Systémy se skládají z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.
EPS je dnes neodmyslitelnou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Předností námi montovaných systémů je jejich kvalita, spolehlivost a účelnost. Jen kvalitní a funkční systém dokáže včasným odhalením vzniku požáru zabránit vysokým škodám, které by případný požár mohl způsobit a zároveň předchází finančním ztrátám z důvodu nesprávné detekce vzniku požáru.

Bezpečnost

Analýza a konzultace bezpečnosti

Analýza a návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti

Pro udržení a posilování úrovně bezpečnosti firemní sítě a informačních systémů je výchozím bodem znalost objektivního stavu bezpečnosti počítačového systému.
V rámci služby je analýza firemního systému prováděna komplexně nebo volitelně po vybraných částech. Jako základní prvek analýzy nabízíme testy, při kterých naši IT specialisté testují možnost prolomení do firemních počítačových systémů.
Výstupem analýzy je pak protokol o rizikovosti každého testovaného aspektu, o bezpečnostních incidentech a identifikovaných slabých místech.
Komplexní služba je završena návrhem organizačních opatření, návrhem na změnu IT infrastruktury a dalších kroků k posílení bezpečnosti.
 
Bezpečnost

Bezpečnost informačních sítí - BIS

Zabezpečení pro informační a komunikační systémy

Nabízí pro nové i stávající informační systémy komplexní služby pro zajištění a udržení bezpečnosti na vysoké úrovni. Mezi účinné prostředky zvýšení ochrany patří zavedení virtuálních privátních sítí VPN, komunikace zabezpečená veřejným klíčem PKI, antivirová ochrana, instalace IDS systémů pro odhalení průniků a firewallů pro jejich prevenci.
Vhodná organizace dat je předpokladem pro jejich efektivní ochranu. Navrhujeme řešení pro všechny firemní adresáře, databáze a seznamy, které výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje správu oprávnění pro jednotlivé uživatele a informační zdroje.
Řešení BIS dává v prostředí privátních sítí jistotu správné identifikace uživatelů, ochranu sítě proti vnějším útokům a napadení viry. Součástí takových řešení jsou kompletní služby od konzultací a návrhu, přes implementaci až po zaškolení zaměstnanců.
 
Aplikace
• Komplexní služby pro síťovou bezpečnost
• Identifikace a šifrování komunikace veřejným klíčem
• Virtual Private Network (VPN)
• IDS, Firewall
• Protivirová ochrana
• Directory


Výhody
• Ochrana důvěrných dat a informací
• Minimalizace výpadků způsobených hackery, viry a útoky
• Zabezpečené obchodní procesy


Ostatní slaboproudé systémy

Mezi ostatní slaboproudé systémy řadíme doplňující slaboproudé systémy k bezpečnostním systémům, které přináší uživateli možnost získávat a přesouvat data pro další zpracování případně ovládání, informování a komunikaci v rámci pokrytých a připojených prostor.
Jedná se o systémy, které primárně neochraňují, ale pomáhají při práci a jsou dnes již nezbytnou součástí všech slaboproudých řešení.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je univerzální integrovaný kabelážní systém sloužící pro potřeby přenosů dat, audio a videosignálů. Často plní i další úlohy v komunikačních systémech budov. Cílem strukturované kabeláže je integrovat datové, hlasové a videopřenosy do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvaděče a další prvky na bázi metalických či optických kabelů.
Strukturované kabelážní systémy se v dnešní době projektují jako nedílná součást budov. Instalujeme je nejen v novostavbách ale i ve starších budovách při jejich rekonstrukcích jako systémy přinášející vysokou spolehlivost a zaručující efektivnost investic v různých typových formách a parametrech dle požadavků klientů.

Telefonní ústředny, přípojky a rozvody

Podmínkou bezproblémového fungování každé společnosti je nejen kvalitní datová ale i telefonní síť, případně datová telefonní síť (IP telefonie). Pod tímto pojmem nechápeme pouze venkovní rozvody (kabeláž v zemi či závěsné kabely), ale i vnitřní telefonní rozvody, přípojky či telefonní ústředny a aktivní prvky v samotných budovách. Námi navrhované pobočkové telefonní ústředny a IP telefonní řešení přináší optimální telekomunikačního nastavení pro vaši firmu, kancelář či rodinný dům a zohledňují místní parametry veřejné telefonní sítě. Naše návrhy v sobě spojují funkčnost a spolehlivost klasických pobočkových ústředen s možnostmi a aplikacemi nejmodernějších technologií. Výsledkem je kancelářský komunikační systém, který zajistí pokročilé řešení pro telefonní hovory, zasílání zpráv, videokonference a efektivní mobilní bezdrátovou komunikaci. Vybudování telefonních rozvodů a přípojek je dlouhodobou investicí, proto nezapomínáme nejen na kvalitu ale i návratnost vložených finančních prostředků do telefonní sítě klientů. 

 

 

TOPlist
Powered by FlexiWeb